AVISO LEGAL

Marta Trigás Arias, como Responsable, infórmache que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, (RGPD) e na L.Ou. 3/2018, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), tratarei os teus datos reflíctese na presente Política de Privacidade.

CONTACTO

Denominación social: Marta Trigás
NIF: 46902101H
Domicilio social: Pazo de Arenaza, Iñás s/n, 15171, Oleiros, A Coruña
Teléfono: 34669526866
e-mail: martatrigasarias@gmail.com

PRINCIPIOS 

Os teus datos serán tratados con seguridade e transparencia segundo os principios de:

Licitud, lealdade e transparencia: requirirase o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais sobre os que che informará previamente.
Minimización de datos: solicitaránseche os datos estritamente necesarios.
Limitación do prazo de conservación: manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin do tratamento.
Integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debes saber que o Titular toma as precaucións para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS 
Os tipos de datos que se poden solicitar e tratar son:

De carácter identificativo e sobre a túa visita ao sitio web segundo a política de cookies.

LEXITIMIDADE

De acordo con a normativa de protección de datos aplicable, os teus datos persoais poderán tratarse sempre que:

Deas o teu consentimento, (poderás retiralo en calquera momento).
Requirimento legal.
Existir un interese lexítimo que non se vexa menoscabado polos teus dereitos de privacidade.
Ser necesaria para a prestación dalgún dos servizos mediante relación contractual.

COMUNICACIÓN DE DATOS

Os datos poden ser comunicados a empresas relacionadas para a prestación de servizos en calidade de Encargados do Tratamento. A empresa non realizará ningunha cesión, salvo por obrigación legal.

Os teus DEREITOS

En relación coa recollida e tratamento dos teus datos persoais, podes poñerche en contacto en calquera momento para:

Acceder aos teus datos persoais (Artigo 15.1 do RGPD).
Rectificar datos inexactos ou incompletos (Artigo 16 do RGPD).
Suprimir os teus datos (Artigo 17 do RGPD).
Limitar o tratamento (Artigo 18 do RGPD).
Solicitar a portabilidade  (Artigo 20 do RGPD).
Oporse ao tratamento (Artigo 21 do RGPD).

Podes exercer estes dereitos enviando comunicación, motivada e acreditada, a marta@martatrigas.com. Tamén tes dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control competente (www.aepd.es) si consideras que o tratamento non se axusta á normativa.

Seguridade dos teus datos 

O sitio web está aloxado en 1